kontakt

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.

 
1. Definicije

1.1. Čulić Elektro Centar – trgovačko društvo Čulić Elektro Centar d.o.o. Hektorovićeva 31, 21210 Solin, Hrvatska, MBS: 060055089, OIB: 96434662616.
1.2. Opći uvjeti – opći uvjeti poslovanja tvrtke Čulić Elektro Centar.
1.3. Roba – svaki proizvod iz prodajnog asortimana tvrtke Čulić Elektro Centar.
1.4. Usluga – svaka usluga iz proizvodno prodajnog asortimana tvrtke Čulić Elektro Centar.
1.5. Kupac – svaki pravni ili privatni subjekt koji je na bilo koji način ostvario kontakt sa tvrtkom Čulić Elektro Centar radi nabave robe i usluga od tvrtke Čulić Elektro Centar.
1.6. Ugovor – označava bilo koji posebni pismeni i/ili usmeni ugovor kojeg su stranke sklopile i ove opće uvjete prodaje i isporuke.
1.7. Proizvod(i) – označavaju bilo koje proizvode koje isporučuje Čulić Elektro Centar.
1.8. Ugovorne isporuke – obuhvaćaju: 1.8.1. – isporuke, bez obzira na veličinu, vrijeme trajanja usluge, opremu za mjerenje i montažu iste.1.8.2 – isporuke za koje su proizvodi i/ili usluge Čulić Elektro Centar posebno proizvedeni u skladu s uputama Naručitelja.

 
2. Primjena općih uvjeta

2.1. Ovi se opći uvjeti poslovanja primjenjuju na sve odnose između Čulić Elektro Centar kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i kupaca proizašle iz sklopljenih ugovora, odnosno isporuka robe i pruženih usluga Čulić Elektro Centar, osim ako posebnim ugovorom s kupcem nije drugačije dogovoreno.
2.2. Ako posebnim pismenim dogovorom između Čulić Elektro Centar i naručitelja, odnosno kupca, nije što drugo određeno, isporuke robe i usluge Čulić Elektro Centar vrše se isključivo prema ovim općim uvjetima poslovanja bez da su isti posebno ugovoreni. Opći uvjeti postaju sastavni dio ugovora najkasnije u trenutku prihvata isporučene robe od strane kupca i sa njime čine jednu cjelinu te na iste kupac pristaje najkasnije u trenutku primitka robe.
2.3. U slučaju da bi se neka odredba ovih općih uvjeta bila i/ili postala ništavna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe kojom/kojima se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih uvjeta, odnosno sklopljenih ugovora.
2.4. Ukoliko određene stavke nisu regulirane po općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o trgovini i pravilnik o obvezama trgovaca.

 
3. Isporuka robe, prijelaz rizika i vlasništva

3.1. Kupac će robu naručiti od Čulić Elektro Centar pismenim putem, putem emaila ili B2C ili B2B web shopa sa točnom specifikacijom robe i usluga koje se naručuju.
Za narudžbe zaprimljene telefonom ili usmeno, tvrtka Čulić Elektro Centar se odriče bilo kakve odgovornosti za točnost specifikacije naručene robe te će isporučiti i naplatiti svu robu po takvoj narudžbi bez odgovornosti za točnost specifikacije.
3.2. Za zaprimljenu narudžbu kupac od tvrtke Čulić Elektro Centar na zahtjev dobiva potvrdu narudžbe s rokovima isporuke.
3.3. Roba će biti spremna za preuzimanje na skladištu tvrtke Čulić Elektro Centar nakon zaprimanja službene narudžbenice od strane našeg kupca u roku koji je potvrđen prilikom ponude ili narudžbe.
3.4. Čulić Elektro Centar, za dostavu web narudžbe koristi usluge vanjskih suradnika, firmi za paketnu i paletnu dostavu, a čije troškove snosi kupac. Dostava posebno teške ili gabaritne robe nije besplatna i posebno se naplaćuje. Posebno teškom ili gabaritnom robom se smatra roba čija širina, visina i duljina u zbroju prelaze 2000mm ili gdje je vrijednost robe manja od 132,72 € (1.000,00 kn)/m3 i/ili 132,72 € (1.000,00 kn)/30kg.
3.5. Za robu neto vrijednosti ispod 132,72 € (1.000,00 kn) također se može organizirati dostava čije troškove snosi kupac, osim ako s kupcem nije drugačije dogovoreno u pismenom obliku.
3.6. Čulić Elektro Centar ne obavlja istovar robe na lokaciji kupca.
3.7. Roba se isporučuje, odnosno preuzima na skladištu tvrtke Čulić Elektro Centar, a može se dogovoriti i drugo mjesto isporuke, odnosno preuzimanja robe, a u tom slučaju Čulić Elektro Centar zadržava pravo teretiti kupca za troškove prijevoza i druge zavisne troškove. Robu za koju se izda obavijest da je spremna za otpremu kupac je dužan preuzeti odmah. U suprotnom Čulić Elektro Centar je ima pravo otpremiti na poznatu adresu kupca ili skladištiti, sve to na trošak i rizik kupca, prema vlastitoj procjeni. Isto vrijedi ako se otprema ne može izvršiti iz razloga za koje Čulić Elektro Centar ne snosi krivicu. Nakon obavijesti o spremnosti robe za otpremu roba se smatra isporučenom i može se obračunati.
3.8. Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, vrsta te obujam potrebnih zaštitnih sredstava te izbor špeditera ili prijevoznika kao i pakiranje prepušteno je izboru tvrtke Čulić Elektro Centar, ukoliko ugovorom nije ugovoreno drugačije. Čulić Elektro Centar će odabir izvršiti prema svojoj procjeni i pažnji uobičajenoj u poslovnoj praksi, uz isključenje bilo kakvog posebnog jamstva.
3.9. Neodvojiva ambalaža je nepovratna i uračunata u prodajnu cijenu. Palete, transportni spremnici i povratna ambalaža nisu predmet prodaje te ih je kupac dužan u svom trošku i na svoj rizik vratiti Čulić Elektro Centar u čistom stanju, odmah i bez posebnog zahtjeva, u protivnom Čulić Elektro Centar obračunava troškove ambalaže.
3.10. Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad ju je isti preuzeo. Isporukom robe kupcu, odnosno preuzimanjem iste od strane kupca smatra se trenutak isporuke, odnosno preuzimanja robe od strane kupčeva prijevoznika ili osobe koju je kupac ovlastio da za njega organizira prijevoz. Predajom robe špediteru ili prijevozniku, a najkasnije po napuštanju tvornice ili skladišta, rizik odgovornosti prelazi na kupca, ukoliko drugačije nije ugovoreno.
3.11. Kupac, odnosno druga osoba iz 3.10. svojim potpisom i/ili pečatom na otpremnici potvrdit će preuzimanje robe. Čulić Elektro Centar zadržava pravo ne isporučiti robu kupcu u slučaju nepotpisivanja otpremnice. Kupac je dužan robu količinski pregledati odmah ili je dati na pregled u što kraćem mogućem roku, ovisno o okolnostima. Ako je kupac tijekom prijevoza robe promijenio smjer ili je robu dalje otpremio, a da pritom nije postojala razumna mogućnost da se roba pregleda te ako je prodavatelju u trenutku sklapanja ugovora bila poznata ili mu je morala biti poznata mogućnost izmjene smjera ili daljnje otpreme, pregled robe može se odgoditi do prispijeća robe na novo odredišno mjesto.
3.12. Isporučena, odnosno preuzeta roba ostaje vlasništvo tvrtke Čulić Elektro Centar do potpune isplate kupovne cijene te je kupac za to vrijeme istom robom ovlašten raspolagati isključivo na poslovno uobičajeni način (korištenje, prerada i daljnja prodaja). Ako kupac kasni s preuzimanjem isporuke ili u slučaju da se isporuka neće izvršiti prije plaćanja pune cijene, a prodavatelj robu drži ili je na drugi način kontrolira, prodavatelj je dužan poduzeti mjere za očuvanje robe koje su prema okolnostima razumne. Prodavatelj ima pravo robu zadržati dok mu kupac ne nadoknadi njegove novonastale troškove. Ukoliko kupac nerazumno dugo odugovlači s preuzimanjem naručene robe, prodavatelj ima pravo tu robu uzeti natrag ili je prodati, uz prethodnu obavijest kupcu da nadoknadi troškove čuvanja naručene robe.
3.13. Djelomične isporuke su dozvoljene i stvar su dogovora prodavatelja i kupca.
3.14. Ukoliko kupac naruči artikle koje Čulić Elektro Centar nema na skladištu u trenutku narudžbe, a kupac na narudžbi nije naveo željeni rok isporuke, Čulić Elektro Centar će na zahtjev kupca ući u normalni proces narudžbe prema dobavljačima i isporuke te će takove artikle isporučiti kupcu čim roba bude proizvedena i spremna za isporuku.
Rokovi isporuke koje nisu potvrđeni od strane tvrtke Čulić Elektro Centar, nisu za Čulić Elektro Centar obvezujući ni na koji način, već će se roba isporučiti najbrže moguće, a u skladu s redovnim poslovnim procesima nabave i isporuke.
3.15. Okolnosti koje onemogućavaju isporuku ili je bitno otežavaju te radnje i/ili zabrane službenih tijela koje utječu na ugovorni odnos, oslobađaju Čulić Elektro Centar obveze isporuke naručene robe i daju mu pravo na odustajanje od ugovora ukoliko se nastanak istih okolnosti nije mogao predvidjeti i/ili spriječiti i otkloniti ili pak su nastale uslijed propusta kupca.
3.16. Kupac ne može odustati od narudžbe bez pismene suglasnosti tvrtke Čulić Elektro Centar. Čulić Elektro Centar zadržava puno pravo isporučiti i naplatiti naručenu robu.
3.17. U slučaju kašnjenja robe zbog opravdanih razloga uzrokovanih događajima nad kojima tvrtka Čulić Elektro Centar nema upravljanje, kao što su problemi u procesu proizvodnje i transporta, otkazivanje nije moguće bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke Čulić Elektro Centar. Čulić Elektro Centar zadržava pravo isporučiti i naplatiti naručenu robu.

 
4. Kvaliteta i kvantiteta robe i usluge

4.1. Isporučena roba izrađena je po traženim standardima i pakirana u ambalažu koja onemogućava oštećenja u transportu, pri normalnoj uporabi i skladištenju.
4.2. Čulić Elektro Centar će kupcu bez naknade na njegov zahtjev osigurati ateste i certifikate kvalitete od proizvođača koji su standard za određenu vrstu robe.
4.3. Prilikom isporuke, odnosno preuzimanja robe, kupac je dužan pregledati isporučenu robu i u slučaju vidljivih nedostataka, viškova ili manjkova dužan je odmah pismeno reklamirati nedostatke, inače gubi prava koja mu po osnovi pripadaju.
4.4. Ukoliko se radi o skrivenim nedostatcima na robi koje kupac prilikom preuzimanja robe nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, a koji se pojavi u roku od 2 godine od isporuke, kupac je dužan u roku od 2 mjeseca od otkrivanja problema, o istima obavijestit prodavatelja pisanim putem, inače gubi prava koja mu po osnovi pripadaju.
4.5. Čulić Elektro Centar ne odgovara za eventualni izgubljeni dobitak kupca uzrokovan nedostacima robe.
4.6. Svi dokumenti iz točke 4. moraju biti sastavljeni u pismenom obliku, potpisani od strane ovlaštene osobe kupca i ovjereni žigom kupca te moraju sadržavati točnu naznaku dana i broja otpremnice kada je roba kupcu isporučena, odnosno kada je istu preuzeo. Ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven potrebno je naznačiti datum isporuke, kao i detaljan opis nedostatka na koji se kupac poziva, jer u se u protivnom smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe.
4.7. Čulić Elektro Centar reklamiranu robu prema garantnim uvjetima proizvođača zamjenjuje ispravnom i/ili otklanja nedostatak.
4.8. Čulić Elektro Centar ne odgovara za pogrešno naručenu robu niti istu zamjenjuje drugom.
4.9. Za robu koja je naručena po specijalnoj narudžbi i koju Čulić Elektro Centar ne drži kao lager robu, nije moguć povrat. Čulić Elektro Centar će prije prihvata takve narudžbe obavijestiti kupca o istom.
4.10. Za nedostatke proizvoda Čulić Elektro Centar prenosi jamstva proizvođača robe i prema jamstvenim uvjetima će robu u garantnom roku popraviti ili zamijeniti novom.
4.11. Kupac ne može vratiti reklamiranu robu bez pisane suglasnosti odgovorene osobe tvrtke Čulić Elektro Centar.
4.12. Ukoliko Čulić Elektro Centar utvrdi da je reklamacija opravdana on će kupcu zamijeniti ili popraviti neispravnu robu u najkraćem mogućem roku. Kupac odmah prilikom reklamacije treba donijeti fakturu po kojoj je robu kupio, kako bi tvrtka Čulić Elektro Centar mogla za istu napraviti zamjenu ili financijsko odobrenje.
4.13. Kod povrata Čulić Elektro Centar preuzima robu isključivo u istom stanju u kojem je ona isporučena.
4.14. Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Kupac sklapa s Čulić Elektro Centar d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Čulić Elektro Centar d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Čulić Elektro Centar d.o.o. i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 86.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Čulić Elektro Centar d.o.o. posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporučamo čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.
Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 86.
(1) Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

  1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljak ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (mailom, podneskom i sl.). Rok za raskid počinje teći od dana kada je vama ili trećoj osobi po vašem ovlaštenju roba predana u posjed. Izjavu o raskidu dužni ste po zakonu poslati prije isteka roka za raskid ugovora, osim za ugovore kojima je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka kada rok  započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Vaš zahtjev za zamjenu proizvoda koji je ispravan (npr., neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju posebno naglasite da želite zamjenu i obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da prilikom raskida želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Čulić Elektro Centar d.o.o., Hektorovićeva 31, 21210 Solin.
U slučaju jednostranog raskida ugovora  bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, na svoj trošak, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 84. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti Čulić Elektro Centar d.o.o. na info broj ili mail adresu info@culic.net radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda

Čulić Elektro Centar d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda kako bi u neoštećenom obliku stigao u Čulić Elektro Centar d.o.o.. Potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama u slučaju jednostranog raskida ugovora.

Kupac je sukladno članku 84. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Čulić Elektro Centar d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Čulić Elektro Centar d.o.o. preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:   

– slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Čulić Elektro Centar d.o.o. preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Čulić Elektro Centar d.o.o. i dohvaćaju se klikom na proizvod.

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Čulić Elektro Centar d.o.o.. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

– ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i što prije a najkasnije u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Čulić Elektro Centar d.o.o.. Ako Čulić Elektro Centar d.o.o. organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.   

– pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost, ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda. 

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Čulić Elektro Centar d.o.o. obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: prekidači, sklopnici, releji, vremenski releji, ventilatori , rasvjeta za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Čulić Elektro Centar d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Čulić Elektro Centar d.o.o. preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktiraju ovlaštene električare/servisere jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad, pa ni Čulić Elektro Centar d.o.o. neće moći priznati posljedice.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Čulić Elektro Centar d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. 
Čulić Elektro Centar d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima kojim se uređuju obveznopravni odnosi o odgovornosti za meterijalne nedostatke stvari, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske kao i za usklađenost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s ugovorom. Čulić Elektro Centar d.o.o. se obvezuje ispuniti obveze uređene propisom kojim se uređuju obveznopravni odnosi o komercijalnom jamstvu ako ga te odredbe i dano jamstvo obvezuje.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u važećem Zakonu o zaštiti potrošača u odjeljku koji govori o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu.

4.15. Vrijednost robe koja je predmet dogovornog povrata može iznositi najviše 2% od ukupnog kontingenta robe koji je isporučen unatrag 12 mjeseci.

 
5. Uvjeti plaćanja

5.1. Cijene su, ukoliko se izričito drugačije ne navede, slobodno formirane i zasnivaju se na trenutačnim faktorima troškova. Ukoliko od dana isporuke nastupe promjene faktora troškova, npr. uslijed povišenja cijena primarnih materijala, troškova prijevoza ili promjene tečaja >2%, Čulić Elektro Centar pridržava pravo na odgovarajuću prilagodbu svojih cijena.
5.2. U slučaju prihvaćanja mjenica zaračunava se diskont(iranje) i nastali troškovi; prihvaćanje je moguće samo uz zadržavanje prava da se u svakom trenutku zatraži plaćanje u gotovini uz povrat dokumenata. U slučaju prihvaćanja mjenica ne odobrava se popust ni bonus.
5.3. U slučaju prekoračenja dospijeća plaćanja Čulić Elektro Centar ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate važeće na dan kada je kupac prekoračio rok plaćanja, a kamate teku od dospijeća dugovanog iznosa do plaćanja.
5.4. Kod kašnjenja plaćanja istodobno dospijevaju svi još otvoreni računi odnosno iznosi mjenica, te su od toga trenutka temelj za pokretanje postupka prisilne naplate. U slučaju nepridržavanja uvjeta plaćanja ili okolnosti koje mogu umanjiti kreditnu sposobnost kupca, tvrtka Čulić Elektro Centar ima pravo učiniti dospjelima sve tražbine bez obzira da li je rok za plaćanje preuzete mjenice dospio ili ne. Preostale isporuke Čulić Elektro Centar ima pravo izvršiti samo uz plaćanje unaprijed ili davanje garancija. Ukoliko se plaćanje unaprijed ili davanje garancije ne izvrši po isteku primjerenog roka, Čulić Elektro Centar ima pravo odustati od ugovora glede još neizvršenih usluga s posljedicom da svi zahtjevi kupaca povodom još neizvršenih usluga prestaju.
5.5 Privatnim osobama mogu izvršiti plaćanje virmanom, karticama ili online. Odgode plaćanja za privatne osobe nisu moguće.

 
6. Dokumentacija  potrebna za sklapanje ugovora

6.1. Kupac je dužan obavijestiti tvrtku Čulić Elektro Centar o svakoj statusnoj promjeni, a osobito o promjeni naziva, adrese i ovlaštene osobe te broja transakcijskog računa kupca, otvaranju stečaja ili likvidacije jer u protivnom odgovara tvrtki Čulić Elektro Centar za štetu.
6.2. Ova odredba adekvatno se primjenjuje i na kupca koji nije osnovan po hrvatskom pravu, odnosno nema sjedište u RH.

 
7. Dostava dokumentacije

7.1. Sva pisma namijenjena Čulić Elektro Centar imaju se dostaviti na adresu sjedišta, u protivnom se dostava neće smatrati urednom.
7.2. Sva pisma namijenjena kupcu dostavit će se na adresu kupca naznačenu na narudžbi kupca, odnosno na elektroničku postu ili fax. Ukoliko kupac dva puta odbije primjerak pisma, dostava će se smatrati urednom.
7.3. Ukoliko je kupac propustio obavijesti tvrtku Čulić Elektro Centar o promjenama iz točke 7.2 pa zbog toga nije moguća dostava pisma kupcu, ona će se smatrati urednom.

 
8. Rješavanje sporova

8.1. Na sve odnose tvrtke Čulić Elektro Centar i kupca koji nisu regulirani ugovorom sklopljenim između tvrtke Čulić Elektro Centar i kupca i/ili ovim općim uvjetima primjenjuje se hrvatsko pravo, osobito odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima i isključivo je nadležan stvarno i mjesno nadležan sud, osim u slučaju kada je važećim hrvatskim propisima utvrđena isključiva nadležnost nekog drugog suda
Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 01.01.2020.godine i dostupni su kod prodajnog osoblja kao i u skladištu.

 
 
Ul. Petra Hektorovića 31, 21210, Solin